Kechagias C. (2009) Multidisciplinary approach in primary education. In: Meri M. «Promoting Teacher Education-From Intake system to teaching practice» (vol II), (pp. 7-19), Faculty of Education in Jagodina, [ISBN: 978-86-7604-080-3]

Kechagias C. (2009) Multidisciplinary approach in primary education. In: Meri M. "Promoting Teacher Education-From Intake system to teaching practice" (vol II), (pp. 7-19), Faculty of Education in Jagodina, [ISBN: 978-86-7604-080-3]

…its aim is to study the pilot implementation of fundamental pedagogical and structural specifications that have been systematized in a multidisciplinary method of teaching of the ancient greek language.

MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
Rezime: Ova studija koju ukratko predstavljamo pripada Osnovnom i primenjenom pedagoškom
istraživanju i njen cilj je da prouči primenu najosnovnijih pedagoških i strukturalnih
pojedinosti sistematizovanih u multidisciplinarnom metodu predavanja starogr-
čkog jezika, koji će služiti kao primer. Novina ove studije zasnovana je na primeni jednog
principa, koji je postavljen kao osnova za nastavu na kursevima klasične grčke antike
kod dve grupe istog godišta (K-12), prema kome ritam, metrika i harmonija čine zajedničke
karakteristične osobine svih umetnosti i njihovi principi se mogu primeniti u svakoj
oblasti nastave. Ispitivački tim, koji od 2003. do danas radi pet (5) relevantnih programa
ispitivanja, finansiran od strane Odbora za istraživanja Univerziteta u Atini i drugih
privatnih i državnih institucija, izabrao je ova pravila, koja su takoñe sistematizovana
u pedagošku i funkcionalnu osnovu, stvorivši tako osnovne metričko-ritmičke porodice,
sa ekvivalentnim lingvističkim i muzičkim primerima. Pored toga, osnova znanja je organizovana
u specijalni softver koji prati ideju genetskog algoritma, u kome se poštuje
gramatika i sintaksa grčkog jezika. Na ovaj način deca u Grčkoj imaju mogućnost učenja
grčkog jezika, zajedno sa elementima matematike, geometrije, muzike, pokreta, rezonovanja
i geografije.
Ključne reči osnovnoškolsko obrazovanje, multidisciplinarni pristup, nastava starogrč-
kog jezika, antička kultura, otkriće, razumevanje

Advertisement