Κεχαγιάς Χ., (2016) Αμοιβαιότητα και ανταπόδοση: μορφές και οι απαρχές της φιλοσοφίας της Παιδείας, (σσ. 151-168), Αθήνα: Ηώς, τεύχος 4, τόμος 2, [ISSN: 1790-5168]

Κεχαγιάς Χ., (2016) Αμοιβαιότητα και ανταπόδοση: μορφές και οι απαρχές της φιλοσοφίας της Παιδείας, (σσ. 151-168), Αθήνα: Ηώς, τεύχος 4, τόμος 2, [ISSN: 1790-5168]

The issue of mutuality and reciprocity has been a subject of concern for theorists of various fields (Cultural Anthropology, Law, Evolutionary Biology, Economy etc.) as it extends over the broad spectrum of the human being throughout its presence on this planet. However even though this issue finds common ground among all civilizations and relations between people and groups in every society, the science of the Philosophy of Education has, almost entirely, not verged on the issue. Such incomplete as the aforesaid issue, is also the role of the restructuring of reciprocation and exchange in the last two Iliad rhapsodies where the archetype of the man, that befits the political society, emerges. This paper aims to integrate all phenomena of mutuality and reciprocity of this scientific field, to categorize their forms of appearance and to actualize through criteria and terms purely philosophical and educational the localization of their origin.

Advertisement