Κεχαγιάς Χ. (2006) «Μεθοδολογία Πιλοτικού Ολοημέρου Δημοτικού Σχολείου». Στο: Τζάνη Μ. , Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο: Η Ελληνική πρόταση για το σχολείο του μέλλοντος, (σσ: 159-169), Θεσσαλονίκη: Ερωδιός [ISBN 960-454-011-4]

Κεχαγιάς Χ. (2006) "Μεθοδολογία Πιλοτικού Ολοημέρου Δημοτικού Σχολείου". Στο: Τζάνη Μ. , Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο: Η Ελληνική πρόταση για το σχολείο του μέλλοντος, (σσ: 159-169), Θεσσαλονίκη: Ερωδιός [ISBN 960-454-011-4]

Το Ολοήμερο Δημοτικό ακυρώνει την μετωπική διδασκαλία (education nutritive) και προσφέρει στο παιδί την δυνατότητα να διερευνά και να ανακαλύπτει την γνώση, μόνο του και σε ομάδες, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Εκπαιδεύει τον μαθητή να αναζητά την γνώση, όχι μόνον έχοντας ως πηγή το δάσκαλο, ή ένα εγκεκριμένο βιβλίο, αλλά και από άλλες πηγές και κυρίως από αυτές όπως: το διαδίκτυο, οι νέες τεχνολογίες και μέσα από τα εργαστήρια, κυρίως όμως, την Βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο…

Advertisement